Štvrtok 09.04.2020, Milena


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

Materská škola 1.mája Banská Štiavnica“ Detský raj“

Prezentacia

„ Od nepoznaného k poznanému,

od šedivého k zelenému,

od múdrosti z minulosti

cez zážitky z prítomnosti

ku kvalitnej budúcnosti“.

Materská škola, Ul. 1.mája, je situovaná v troch budovách, ktoré sú spojené prechodovými chodbami. Všetky budovy sú zateplené, majú vymenené okná a nanovo zrekonštruované strechy. Postupne sa rekonštruujú sociálne zariadenia. V hornej budove je umiestnená jedna trieda, riaditeľňa, telocvičňa, terasy. V dolnej budove sa nachádzajú štyri triedy, na dvoch poschodiach.

Triedy sú vybavené moderným nábytkom, interaktívnymi tabuľami a mnohými didaktickými pomôckami. Sú svetlé, slnečné a priestranné.

Tretiu budovu tvorí hospodársky pavilón, v ktorom sa nachádza kompletne vybavená, moderná kuchyňa s príslušnými priestormi, práčovňa a sušiareň, ako aj údržbárska dielňa.

Areál dopĺňajú školské dvory, na ktorých sa nachádzajú dve pieskoviská, ktoré spĺňajú hygienické kritériá, sú prekryté a pravidelne udržiavané, detské preliezačky – kovové aj drevené.

Alokovaná trieda, Nám. Padlých hrdinov č. 2 sa nachádza v prírodnom a tichom prostredí, mestskej časti Štefultov. Budova je typu rodinného domu, v ktorej sa nachádza samostatná trieda, jedáleň a spálňa. Stravovanie je zabezpečené formou výdajne stravy, ktorá sa vozí z MŠ 1. mája v súlade s hygienickými predpismi. Trieda je zariadená novým nábytkom, vybavená didaktickou technikou, interaktívna tabuľa, nástenka, digitálne hračky. Sociálne zariadenia sú novo zrekonštruované.

Prostredie v ktorom sa alokovaná trieda nachádza je v spojení s prírodou, školský dvor ponúka mnoho možností využitia nielen pre edukačnú činnosť, ale aj hry v pieskovisku, ktoré spĺňa hygienické normy, ale aj pre relax detí a rodičov. V susedstve školského záhrady sa nachádza novo vybudované detské ihrisko, ktoré je možné využívať aj deťmi materskej školy.

1. trieda – PERMONÍCI
2. trieda – DUBČOVIA
3. trieda – ŠKRIATKOVIA
4. trieda – PIKULÍCI
A trieda – JAŠTERIČKY
Alokovaná trieda - TEKVIČKY

Motto: „ Poznaj svoje mesto, jeho kultúrne a prírodné bohatstvo“.

ŠkVP Detský raj kladie dôraz na environmentálnu výchovu a zároveň na zámer upevniť povedomie o tradíciách baníckeho mesta, ktoré je zaradené do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO pre svoje jedinečné prírodné prostredie a historické pamiatky.

Obohacuje výchovu a vzdelávanie o špecifiká, ktoré rešpektujú rozvojové možnosti detí, priestorové a materiálno-technické podmienky školy realizáciou ďalších aktivít a projektov, ktoré umožňujú profiláciu MŠ a napĺňajú jednotlivé ciele MŠ.

V súvislosti so zameraním MŠ je naším cieľom , aby deti našej školy:

 • poznali svoje mesto a jeho okolie, chránili jeho prírodné a kultúrne dedičstvo
 • pociťovali úctu k národným a kultúrnym tradíciám
 • rozvíjali si environmentálne cítenie, posilňovali si úctu k prírodnému prostrediu
 • vedeli riešiť problém v prospech zachovania tradícií nášho mesta, v prospech prírody a človeka
 • zdokonalili jazykovú stránku a komunikačné zručnosti a rozvinú úctu k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúre
 • naučili chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a pohybovej aktivity

MŠ obohacuje výchovu a vzdelávanie :

 • prvkami ľudových a miestnych banskoštiavnických tradícií, deti sa prezentujú prostredníctvom hudobno – dramatického súboru PERMONÍK.
 • tvorivým prostredím bohatým na kultúrno – spoločenský život zameraný na udržiavanie miestnych baníckych tradícií
 • rozvojom pohybovej kultúry, estetickej a hudobnej vnímavosti
 • činnosťami spojenými s pohybom v prírode, ktoré obohacujú poznanie detí o nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti
 • aktivitami posilňujúcimi vzťahy k všetkému živému a odovzdávanie poznatkov priamo v prírode
 • výučbou cudzieho jazyka pod vedením kvalifikovaného lektora
 • možnosťou oboznámiť sa s IKT a pracovať prostredníctvom výučbových interaktívnych programov, ktoré sú určené na rozvoj dieťaťa.
 • možnosťou využívať pomôcku Lego dacta
 • možnosťou zúčastňovať sa Školy v múzeu - tvorivé dielne v ktorých prostredníctvom zážitkového učenia spoznávame tradičné remeselné a výtvarné techniky
 • plavecký kurz pre predškolákov

Kľúčom do detského raja je podnetné, estetické, tvorivé a radostné prostredie MŠ, výchova dobrým slovom a príkladom. Ťažiskom je vytváranie vzťahov dôvery partnerstva a spolupráce, pocitu bezpečia. Dôležité je napĺňať túžby detí aby nezabudli, aké krásne je byť dieťaťom

Hlavnou myšlienkou Materskej školy na Ul. 1.mája je:

 • podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa
 • aktivizovať a motivovať rozvoj emocionality a sociability, psychomotoriky a poznania,
 • rozvíjať tvorivosť a predstavivosť v každodenných aktivitách
 • pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie
 • vštepovať deťom úctu k národným a regionálnym tradíciám
 • environmentálna výchova – viesť deti k tvorbe a ochrane životného prostredia
 • podporovať vzťah detí k poznávaniu a učeniu hrou
 • socializácia dieťaťa, kooperácia v skupine
 • položiť základ rešpektovania všeľudských etických hodnôt
 • dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život
 • rozvíjať kladný vzťah k športu a k zdravému životnému štýlu

Chceme, aby v našej materskej škole každé dieťa mohlo zažiť pocit úspechu a šťastia. Chceme stavať na princípoch humanizácie výchovy a vzdelávania, práve na rozvoji vlastnej individuality v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa.

Zásadné požiadavky na výber cieľov, obsahu a prostriedkov predprimárnej edukácie tvoria princípy predškolskej edukácie:

 • Detstvo je plnohodnotná súčasť života
 • Dôležité je dieťa ako celok, tak jeho duševná, ako aj fyzická stránka
 • Celostnosť poznávania sveta a jeho súčastí
 • Významným motivačným činiteľom pre dieťa je hra
 • Rozvíjať viac vnútorné, ako vonkajšie sily (sebadisciplína)
 • Rešpektovať vývinové štádiá dieťaťa a jeho špecifiká
 • Pri výchove a vzdelávaní je potrebné začať v činnosti, ktorú dieťa ovláda a nie v činnosti, ktorú nepozná
 • Rešpektovať vnútorný život dieťaťa
 • Harmónia vzťahov dieťaťa (vzťahy detí s dospelými i medzi sebou)

Medzi východiskové nadnárodné dokumenty z ktorých vychádzame patria:

 • Listina základných ľudských práv a slobôd
 • Deklarácia práv dieťaťa („Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie čo má“).
 • Dohovor o právach dieťaťa

Hlavným cieľom materskej školy je:

 • Deti zažijú radosť so sociálneho kontaktu s rovesníkmi, budú mať a uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, budú primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, budú sa vedieť slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných,
 • Deti sa naučia chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a pohybovej aktivity
 • Deti sa naučia žiť v súlade s prírodou a jej zákonitosťami a chrániť životné prostredie a vnímať seba ako jeho súčasť
 • Deti si zdokonalia jazykovú stránku a komunikačné zručnosti a rozvinú úctu k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúre
 • Deti budú na základe vlastnej iniciatívy objavovať krásy regiónu Banská Štiavnica, jej prírodné a kultúrne dedičstvo