Elokovaná trieda Štefultov

Učiteľky             : Mgr. Petronela Šavoltová, Ingrid Holičková

Predstavuje sa vám elokovaná trieda

Triedy - Elokovaná trieda Štefultov

Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, tiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

.

Má kapacitu 1 triedy, navštevuje ju 22 detí.

Naša materská škola je situovaná v tichom prostredí, vzdialenom od hluku mesta a ruchu komunikácií. Areál materskej školy tvorí veľká  záhrada vybavená rôznymi preliezkami, pieskoviskom, trávnatou plochou a výsadbou okrasných kvietkov. Prostredie našej materskej školy vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa, uspokojuje psychické, citové a telesné potreby, taktiež podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.

Denné činnosti sú usporiadané tak, aby  život detí v materskej škole bol radostný, zaujímavý a podnetný. Ide o vyvážené striedanie spontánnych a riadených činností. Dôraz kladieme na hru, aktivitu a zážitkové učenie. Výchovno-vzdelávacie výsledky však u detí nedosahujeme iba sprostredkovaním obsahu výchovy a vzdelávania, výsledný efekt vo výraznej miere ovplyvňuje klíma školy. Verím, že sme materskou školou, kde deti a ich rodičia nájdu pocit istoty, bezpečia, dobrú náladu, radosť a spokojnosť.

Ktosi múdry raz povedal: "Nepamätám si, aké drahé hračky som dostával ako dieťa, ale viem si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ma mali radi a svoju lásku mi denne prejavovali". Preto celá naša snaha sa nesie asi v takom duchu. Chceme, aby si naše deti odniesli do svojho ďalšieho života kus lásky, radosti  a množstvo zážitkov z práve z chvíľ strávených v našej materskej škole".

Materská škola 1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica, elokovaná trieda, Námestie padlých hrdinov č. 2.

Vyučujúce: Mgr. Petronela Šavoltová, Bc. Marianna Stopková

Kumulovaná pracovníčka: Andrea Kandová

Školský rok: 2012/2013

Prevádzka materskej školy: od 06:30 hod. do 16: 00 hod.

Prejsť na FOTOGALÉRIU:

Elokovaná trieda 01

Elokovaná trieda 02

Divadielko (Štefultov)

Mesiac október 

Tvorivé dielne 01

Tvorivé dielne 02